Przystąp do stowarzyszenia

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości zaprasza Państwa, jako specjalistów rynku nieruchomości, do przystąpienia do Stowarzyszenia.
Działamy od 15 lat. Członkami naszego Stowarzyszenia są pośrednicy i zarządcy oraz rzeczoznawcy majątkowi głównie z Opolszczyzny, ale także z Dolnego i Górnego Śląska.
Jesteśmy członkiem-założycielem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Po deregulacji w całej Polsce nastąpiło osłabienie życia stowarzyszeniowego w dotychczasowej formule. Koniecznym stała się modyfikacja modelu funkcjonowania organizacji zawodowych.
Znaleźliśmy takie rozwiązanie opierające się na współpracy poziomej członków w modelu klastrowym przy wsparciu funduszy europejskich. Poszerzona zostanie także formuła członkostwa o inne grupy zawodowe uczestniczące w rynku i gospodarce nieruchomościami naszego regionu południowo-zachodniej Polski. Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, wyższymi uczelniami, deweloperami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości. W dalszej perspektywie planowana jest także współpraca transgraniczna.

Rynek nieruchomości jest „środowiskiem naturalnym” naszych profesji i tylko czynne w nim uczestnictwo daje nam wszystkim możliwość jego kształtowania, rozwoju i rugowania negatywnych zjawisk. Tylko takie działania legitymować nas będą do uczestnictwa i konsumpcji unijnych środków do 2020 roku. Pozwoli to nam także rozwijać siebie, wzmacniać pozycję swoich firm i środowiska zawodowego.
Nową formułę stowarzyszeniową chcemy wdrożyć podczas przygotowywanej konferencji połączonej z Walnym Zgromadzeniem OSRN i obchodami Jubileuszu XV-lecia OSRN.
Termin planowanego wydarzenia jest obecnie w trakcie uzgodnień i nastąpi w drugiej połowi listopada (po wyborach samorządowych), najpóźniej na początku grudnia.

Przystąp do nas, miej wpływ na rynek nieruchomości, stań się benificjentem funduszy unijnych, rozwijaj siebie i swoją firmę.
Deklaracja i Statut OSRN na stronie – www.osrn.pl

Definicja słownikowa:
Klaster – geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

Kalendarz planowanych wydarzeń na IV kwartale 2014
4-5 października
Smardzewice w Hotelu Molo położonym nad Zalewem Sulejowskim
Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN
„Problematyka ochrony zabytków w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami. Portale nieruchomościowe, własna aktywność i co jeszcze? Rynek nieruchomości a rewolucja technologiczna”.

23 października
Opole
Podwójne szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców nieruchomości:
„Zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z uwzględnieniem umów z klauzulą wyłączności.”
„Nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”

listopad/grudzień
Opole i Wrocław
Kurs licencyjny dla pośredników
Kurs licencyjny dla zarządców
Możliwość odbycia oby kursów równolegle.
Wyślij swoich pracowników, współpracowników.

II połowa listopada
Opole
Szkolenie dla uczestników rynku nieruchomości
Prezentacja przez przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego Raportu z rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce za 2013 roki i trzy kwartały 2014 roku, z uwzględnieniem wyników Opolszczyzny

6 grudnia
Opole
Ogólnopolska Konferencja dotycząca zmiany formuły stowarzyszeniowej i podjęcia inicjatywy klastrowej
Walne Zgromadzenie OSRN
Jubileusz XV-lecia OSRN

grudzień
Opole, Wrocław
Egzamin licencyjny dla pośredników i zarządców

13 grudnia 2014
Łódź
Coroczna Konferencja PTEiDRN i Federacji PPRN,
połączona z wigilią zawodów rynku nieruchomości

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PLANOWANYCH WYDARZENIACH