Aktualności

Zawieszenie działalności szkoleniowej

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi zawieszamy od 20 lutego 2020 roku działalność szkoleniową Stowarzyszenia. Nie chcemy narażać nikogo na zakażenie. Życzymy zdrowia. Rozpoczniemy działalność po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej, o czym powiadomimy naszych członków, sympatyków i zainteresowanych działalnością edukacyjną.

Zmiana formy prowadzenia kursów licencyjnych

Od marca 2020 roku kursy licencyjne odbywać się będą tylko w formie zajęć na żywo online.

Kurs licencyjny

18 maja 2019 rusza kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości. Szczegóły na : www.akademianieruchomosci.net

MAJ 2019

  Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie Warsztaty zawodowe dla pośredników i zarządców OPOLE – 10 maja 2019 godz. 10,00 

Ruszyły w całym kraju kontrole Inspekcji Handlowej. Podmioty objęte kontrolą to rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

Mieliśmy w branży dość długo spokój, ale chyba się skończył. Fiskus szuka pieniędzy.

Mamy też nieoficjalne informacje z Warszawy, że szykują się ogólnopolskie kontrole pod kątem ochrony danych osobowych oraz legalności oprogramowania.

Trzeba się przygotować, bo z zaskoczenia nie zdąży się zrobić tego, co powinno być w każdej firmie (dużej czy małej – to nie ma znaczenia).

Zapraszamy na warsztaty branżowe

poświęcone legalności funkcjonowania

firm na rynku nieruchomości

Zagadnienia:

– cenniki,

– obowiązkowe ubezpieczenia,

– ochrona danych osobowych wg standardów RODO – system ODO w każdej firmie,

– poprawne zabezpieczenie: dokumentacji, komputerów, wyznaczenie stref ochrony danych,

– wymagane rejestry: osób uprawnionych, naruszeń danych itp.,

– zabezpieczenia korespondencji mailowej z danymi osobowymi,

– system w firmie w zakresie prania pieniędzy – wymóg ustawowy od 1.01.2019,

– wewnętrze druki informacyjne skorelowane z wymogami: ochrony konsumenta, RODO i praniem pieniędzy,

– przestrzeganie praw konsumenckich zg. z ustawą o prawach konsumenta,

– wzory umów pośrednictwa pod kątem niedozwolonych klauzul,

– niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich.

Miejsce warsztatów: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9 (sala wykładowa na parterze).

Termin warsztatów:

10 maja 2019 (piątek) godz. 10,00

Plebiscyt Opolskiego Rynku Nieruchomości

Kapituła Opolskiego Rynku Nieruchomości ogłasza plebiscyt

na najskuteczniejszych, najsolidniejszych i najprzyjaźniejszych uczestników rynku nieruchomości rejonu opolskiego

Nominacje w sześciu kategoriach:

Przyjazny Bank

Przyjazny Urząd

Deweloper Roku

Pośrednik Roku

Zarządca Roku

Portal Nieruchomości

Szczegóły wraz z wykazem nominowanych instytucji i firm w marcowym, kwietniowym i majowym wydaniu Opolskiego Rynku Nieruchomości.

Regulamin Plebiscytu

 1. Kategorie i nominacje określa corocznie Kapituła Opolskiego Rynku Nieruchomości.
 2. Każdy uczestnik głosowania może oddać dowolną ilość głosów.
 3. Głosowanie odbywa się w trzech formach:
  1. poprzez wysłanie SMS na podany numer telefonu o treści odpowiadającej oznaczeniu nominata (opłata za połączenie zg. z taryfą operatora – bez dodatkowych naliczeń),
  1. poprzez wysłanie wyciętego kuponu na adres: OSRN 45-075 Opole, Krakowska 37,
  1. poprzez wysłanie lub złożenie wyciętego kuponu w Sekretariacie OSRN w Opolu przy ul. Kośnego 13/2.
 4. Termin głosowania upływa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ukazało się wydanie „Opolskiego Rynku Nieruchomości” z kuponem do głosowania. Kapituła może przedłużyć okres głosowania.
 5. Kapituła po obliczeniu wyników głosowania ogłosi wyniki plebiscytu na stronach internetowych: www.osrn.pl oraz www.orn24.pl 
 6. Wręczenie wyróżnień zwycięzcom Plebiscytu dokonane zostanie uroczyście na corocznej konferencji nieruchomościowej. Sprawozdanie z wręczenia wyróżnień zaprezentowane zostanie na ww. stronach internetowych oraz opublikowane w czasopiśmie ORN wraz z prezentacją zwycięzców.
 7. Wśród uczestników plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody. W losowaniu nie biorą udziału głosy oddane przez organizatorów Plebiscytu i nominatów.
 8. Jeśli podajesz numer swojego telefonu przy oddaniu głosu to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości 45-075 Opole, ul. Krakowska 37, NIP 7542617114, KRS 124336, tel. 517 120 637, mail: biuro@osrn.pl Informujemy ponadto, że przysługują Ci prawa zg. z Rozporządzenie UE w sprawie ochronny danych osobowych. Przechowywanie danych osobowych ograniczone zostaje tylko do celów rozstrzygnięcia wyników plebiscytu.
 9. Wręczenie wylosowanych przez Kapitułę nagród odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej z wylosowanym uczestnikiem głosowania.
 10. Regulamin plebiscytu dostępny jest w Sekretariacie OSRN w Opolu przy ul. Kośnego 13/2.
 11. Niniejsze zasady plebiscytu uchwalono 28.02.2019 roku przez OSRN i Kapitułę Opolskiego Rynku Nieruchomości.


MARZEC 2019

  Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie Szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców OPOLE – 28 marca 2019 godz. 10,00 

Tematy szkolenia:

Istotne zmiany prawa egzekucyjnego

Nowe zasady prowadzenia egzekucji obejmują min.:

– egzekucji z ruchomości, w tym obrona dłużnika przed zajęciem, ograniczenia

– zasady ustaleń majątkowych, w tym ustalenia majątkowe, wykaz majątku, poszukiwanie majątku

– zasady uzyskiwania przez komornika informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji

– zasady udziału policji przy zajęciach komorniczych

– zmiany w procedurze prowadzenia egzekucji z nieruchomości

– zasady dokumentowania i rejestrowania czynności

– prawo wglądu stron do dokumentacji elektronicznej oraz zapisów czynności

– ograniczenie prawa wyboru komornika przez wierzyciela

– i inne ciekawe zmiany.

Jak postępować w przypadku, gdy egzekucja z nieruchomości uwidoczniona jest w dziale III księgi wieczystej. Jak pomóc klientowi. Klient będący osobą fizyczną a klient będący przedsiębiorcą. Jakie podjąć działania aby być w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i nie narazić na odpowiedzialność karną siebie i naszych klientów. Jakie elementy egzekucji uległy zaostrzeniu a jakie złagodzeniu.

Ewentualne pytania do omówienia dotyczące napotkanych problemów czy trudności prosimy nadsyłać na mail: biuro@osrn.pl

Szkolenie prowadzi doświadczony komornik mgr Bartosz Ciszak z Opola

Miejsce szkolenia: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9 (sala wykładowa na parterze).

Termin szkolenia:

28 marca 2019 (czwartek) godz. 10,00

LUTY 2019

Tematy szkolenia:

Szkolenie zawodowe dla pośredników 28 luty 2019 godz. 10,00  
 1. Wpływ zmian spowodowanych częściowym uwłaszczeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na obrót nieruchomościami.
 2. Nowe obowiązki nałożone na pośredników przez ustawę o praniu pieniędzy.

Obowiązek opracowania i wdrożenia w każdym biurze wewnętrznej procedury i zasady postepowania obejmujący min.:

– zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy,

– zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy,

– opracowanie wewnętrzne oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

– zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

– zasady przechowywania dokumentów oraz informacji w biurze nieruchomości,

– zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu

Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach,

       – zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

przepisów,

  – zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności .

3.    Umowy pośrednictwa w świetle nowych przepisów prawa – stan na 2019 rok. Min:

– konieczna weryfikacja treści umów zgodnych z wymogami prawnymi,

– obowiązki wynikające z RODO po półrocznym okresie wdrożenia – to nie przelewki, Urząd ODO zapowiada kontrole w całej Polsce,

– obowiązki wynikające z ustawy o praniu pieniędzy – rzecz zupełnie nowa po nowelizacji ustawy,

– przegląd nowego orzecznictwa – to cenna wiedza jakie błędy popełniamy,

– część warsztatowa – analiza wybranych, konkretnych wzorców umów pośrednictwa

   przesłanych przez uczestników (anonimowo).

Tu prośba do uczestników – chcesz sprawdzić poprawność stosowanych wzorców umownych, prześlij na niżej podany mail wzorzec z usuniętymi danymi biura – zostanie poddany weryfikacji na szkoleniu.

Szkolenie prowadzi:

Zbigniew Kubiński – radca prawny, pośrednik, wyśmienity i uznany w całej Polsce wykładowca, Prezydent PTEiDRN, Wiceprezydent F PPRN, uczestnik konsultacji komisji sejmowych i resortowych wielu aktów prawnych.

Miejsce: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9, sala wykładowa na parterze.

Termin:

28 luty 2019 (czwartek) godz. 10,00

Odpłatność:

Dla niezrzeszonych i członków OSRN z nieopłaconymi składkami   – 180 zł

Dla pracowników i współpracowników członków OSRN – 120 zł

Dla członków OSRN z opłaconymi składkami zniżka 50% – 90 zł


Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na mail: biuro@osrn.pl wraz z dowodem wpłaty do 26 lutego 2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na konto OSRN nr:   73 1500 1575 1215 7007 7880 0000.

Informacje dodatkowe:

Seminarium obejmuje 7 godz. eduk.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

W przerwach: kawa, herbata, napoje, pączki – bo to Tłusty Czwartek.

Sponsor:

nieruchomości-online.pl

Nieruchomości Online

Zapowiedź najbliższych kolejnych wydarzeń w ramach Roku Jubileuszowego OSRN:

16 lutego 2019 roku – zaczął się kurs licencyjny dla pośredników i zarządców w bardzo wygodnej formule. Egzaminy licencyjne 16 marca 2019. Można jeszcze dołączyć do kursu.

18 marca zaczyna się wystawa dot. rynku nieruchomości w C.H. „Karolinka” w Opolu. Będzie trwała do 7 kwietnia 2019.

28 marca 2019 roku – następne szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców dot. istotnych zmian w prawie egzekucyjnym (prowadzi komornik) oraz skrótowe omówienie najnowszych zmian prawnych mających wpływ na rynek nieruchomości.

Zaprasza Zarząd OSRN